Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 20 mei 2018


Deondergoedspecialist.nl is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in haar. Zij ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen. Deondergoedspecialist.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.


Algemeen

Deondergoedspecialist.nl respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die zij krijgt vertrouwelijk worden behandeld, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Deondergoedspecialist.nl zal alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet wit verstrekken dan kan dat tot gevolg hebben dat deondergoedspecialist.nl de overeenkomst niet kan uitvoeren en/of producten/bestelling niet geleverd kunnen worden.

 

Welke persoonsgegevens worden er verzameld?

Deondergoedspecialist.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een product bij ons bestelt en/of omdat u deze zelf aan deondergoedspecialist.nl verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die deondergoedspecialist.nl verwerkt:

Voor – en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Daarnaast verzamelt Deondergoedspecialist.nl alle gegevens die u op de website van Deondergoedspecialist.nl invoert of die u aan haar verstrekt. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
Als u een bestelling plaatst, heeft Deondergoedspecialist.nl uw voor – en achternaam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Gegevens die worden verstrekt in het kader van correspondentie via haar website of correspondentie die Deondergoedspecialist.nl ontvangt.
Uw internetbrowser en type apparaat
Overige persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account op de website
IP Adres verzamelen
Deondergoedspecialist.nl heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Zij kan echter niet altijd controleren of een websitebezoeker/klant ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat deondergoedspecialist.nl zonder toestemming persoonlijke gegevens verzameld heeft over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deondergoedspecialist.nl, dan verwijdert zij deze informatie.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Deondergoedspecialist.nl verwerkt alleen persoonsgegevens indien dit noodzakelijke is voor haar dienstverlening. persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden:

Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
Het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand
Het verwerken van uw bestelling;
Het uitvoeren van overeenkomsten en leveren van bestellingen;
Het sturen van een of meerdere mails die betrekking hebben op de overeenkomst en/of diensten;
U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden en/of de levering van uw bestelling
Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc.
Het nakomen van wettelijke verplichtingen
Als u gebruik maakt van de website van deondergoedspecialist.nl worden uw persoonsgegevens verwerkt:

Voor het aanmaken van een persoonlijk account op de webshop van deondergoedspecialist.nl
Voor het verlenen van toegang tot uw persoonlijk account
Te voldoen aan wettelijke verplichtingen
Voor het analyseren van uw gedrag op de website van deondergoedspecialist.nl zodat de website verbetert kan worden en het aanbod van producten af te stemmen op uw voorkeuren
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Deondergoedspecialist.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s – of systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Gegevens verstrekken aan derden

Uw gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij:
Er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken;
Dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting;
Dit nodig is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en/of de levering van de bestelling;
U daarvoor toestemming hebt gegeven.
Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Deondergoedspecialist.nl sluit Deondergoedspecialist.nl bewerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Deondergoedspecialist.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Deondergoedspecialist.nl zal uw gegevens nooit aan derden verkopen. Als Deondergoedspecialist.nl uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden wil verwerken doet zij dit alleen na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kunt u dan altijd zonder opgaaf van redenen intrekken.
 
Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Deondergoedspecialist.nl hanteert een termijn van 2 jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Deondergoedspecailist.nl zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Cookies

Deondergoedspecialist.nl verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in haar klanten, zodat Deondergoedspecialist.nl haar diensten/producten hierop kan afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Deondergoedspecialist.nl of die van een derde partij. Deondergoedspecialist.nl gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene hebt u een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van uw verwerken:

U heeft het recht om de persoonsgegevens die Deondergoedspecialist.nl verwerkt in te zien;
U heeft het recht om die persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen;
Recht van verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketing
U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Deondergoedspecialist.nl
U heeft het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deondergoedspecialist.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Deondergoedspecialist.nl u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Deondergoedspecialist.nl reageert altijd binnen 4 weken op uw verzoek.

Klachtenrecht bij toezichthouder

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan hoort Deondergoedspecialist.nl dat graag. U kun daarover contact opnemen met Deondergoedspecialist.nl. Deondergoedspecialist.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Deondergoedspecialist.nl neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt, conform de wet, passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Deondergoedspecialist.nl. Wanneer ondank de maatregelen sprake is van een datalek dan heeft Deondergoedspecialist.nl een procedure voor het op juiste wijze registreren resp. melden daarvan.

 
Aanpassen Privacy – en Cookiesbeleid

Deondergoedspecialist.nl heeft het recht om dit privacybeleid te wijzigen. Het meest actuele privacybeleid vindt u op de website. Deondergoedspecialist.nl adviseert u het privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met deondergoedspecialist.nl opnemen:

Per mail: contact@deondergoedspecialist.nl wij reageren binnen 48 uur terug.

deondergoedspecialist.nl handelend onder de naam:

Brigitte Heijnen
Waterloostraat 231
3062 TN Rotterdam
Nederland
Dit is een correspondentieadres, geen bezoek- of afhaaladres

Telefoon: +31 657 56 36 82 (ma t/m vrij van 08:30 / 18.00)
Email: info@deondergoedspecialist.nl
KVK: 75743515
BTW: NL001807550B90
BANK: KNAB
IBAN: NL21 KNAB 0401815722